مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

قمم

قمم مصمم النصوص حسین سعیدی

حسین سعیدی

قمم مصمم النصوص امیر پرتو

امیر پرتو

قمم مصمم النصوص عماد

عماد

قمم مصمم النصوص سجاد

سجاد

قمم مصمم النصوص محمدجعفر بخشی

محمدجعفر بخشی

قمم مصمم النصوص پریسا

پریسا

قمم مصمم النصوص عطیه تولایی

عطیه تولایی

قمم مصمم النصوص محمد محمدی

محمد محمدی

قمم مصمم النصوص نرجس نفری

نرجس نفری

قمم مصمم النصوص ریحانه مروتی

ریحانه مروتی

قمم مصمم النصوص مینا مهدوی

مینا مهدوی

قمم مصمم النصوص اسی

اسی

قمم مصمم النصوص اشکان

اشکان

قمم مصمم النصوص پریسا

پریسا

قمم مصمم النصوص عطیه تولایی مقدم

عطیه تولایی مقدم

قمم مصمم النصوص علی آذر

علی آذر

قمم مصمم النصوص رضا

رضا

قمم مصمم النصوص اسی

اسی

قمم مصمم النصوص مهسا

مهسا

قمم مصمم النصوص مینا مهدوی

مینا مهدوی

قمم مصمم النصوص وحید روستا

وحید روستا

قمم مصمم النصوص ندا

ندا

قمم مصمم النصوص مریم محمدی

مریم محمدی

قمم مصمم النصوص نیما بساطی

نیما بساطی

قمم مصمم النصوص علی طوفان

علی طوفان

قمم مصمم النصوص معراج داوری

معراج داوری

قمم مصمم النصوص علی آذر

علی آذر

قمم مصمم النصوص امید بیزار

امید بیزار

قمم مصمم النصوص اسی

اسی

قمم مصمم النصوص سینا

سینا

قمم مصمم النصوص رضا

رضا

قمم مصمم النصوص احمد صادقی

احمد صادقی

قمم مصمم النصوص پویا

پویا

قمم مصمم النصوص اسی پوری

اسی پوری

قمم مصمم النصوص Dark Designer

Dark Designer

قمم مصمم النصوص شعر عکس

شعر عکس

قمم مصمم النصوص ملیکا میم

ملیکا میم

قمم مصمم النصوص سدنا

سدنا

قمم مصمم النصوص امیر

امیر

قمم مصمم النصوص زهرا

زهرا

قمم مصمم النصوص مریم محمدی

مریم محمدی

قمم مصمم النصوص نیما بساطی

نیما بساطی

قمم مصمم النصوص مباشر فیضی

مباشر فیضی

قمم مصمم النصوص اسماعیل

اسماعیل

قمم مصمم النصوص مینا مهدوی

مینا مهدوی

قمم مصمم النصوص علی آذر

علی آذر

قمم مصمم النصوص اشکان

اشکان

قمم مصمم النصوص نیما

نیما

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.

#سایه_زنی چون میگذرد غمی نی ✅

طراح: @mmdrzwartwork

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
معرکه دستان توست
باید گرفت ...

#حمیدرضا_عبداللهی

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
لیــــــــــــاقت
بعضی ازآدم هالیاقت هم کلام شدن که هیــــــــچ!بلکه لیاقت نگاه کردن هم ندارن.
#ریحانه_کمائی

طراح: @reyhane.kamaei

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
هوای خودت را که داشته باشی ؛

جمعه ؛ بهترین روزِ هفته است ،

و پاییز ؛ زیباترین فصلِ سال …

فقط کافیست حالِ دلت خوب باشد !

طراح: @std_graph

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فنجان احساس مرا آرام تر پُر کن ولی

وقتی سخن از عشق شد باید مرا لبریز کرد

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
دیدار ٺـــــو #عشــــــــــق اسٺ
 و تماشای ٺـو هم عشــق

ای عشـق ٺـرین #عشـــــــــق جهان
  عـاشقٺ هسٺــم......

#امیر_عباس_خالق_وردی

طراح: #متن_نگار 

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp