متن نگار

متن نگار

متن نگار

فونت فارسی صمیم

فونت فارسی صمیم

توضیحات

این یک نسخه اولیه از قلم صمیم می باشد که توسط صابر راستی کردار طراح جوان فونت فارسی طراحی و پیاده سازی شده است. به امید آنکه به عنوان یک فونت رسمی مورد استفاده قرار گیرد.