متن نگار

فونت مغرب

فونت مغرب

توضیحات

این فونت عربی توسط ایران فونت به طور کامل اصلاح شد و حروف فارسی به آن اضافه گردید.