متن نگار

متن نگار

متن نگار

قلم فارسی کتاب

قلم فارسی کتاب

توضیحات

این قلم در حالت های normal و khali و bold و italic موجود می باشد.

طراح قلم: ناصر ابراهیمی