متن نگار

متن نگار

متن نگار

نسخه فارسی قلم بلابیلو

نسخه فارسی قلم بلابیلو

توضیحات

نسخه فارسی شده فونت بلابیلو دارای حروف گچ پژ بازسازی کلاهک آ و کاف ویرایش شده توسط هاشم شهرزاد