متن نگار

متن نگار

متن نگار

باید به تو زنجیر کنم بند دلم را💕