مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

طرح لایه باز همان که هستم ، هستم

طرح لایه باز همان که هستم ، هستم

وصف

گر من ز می مغانه مستم ، هستم 

گر کافر و گبر و بت پرستم ، هستم 

هر طایفه ای به من گمانی دارد 

من زان خودم همان که هستم ، هستم