متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح می‌شناسد آن نهان بین نهانان.. _مرغ آمین