متن نگار

طرح لایه باز به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست