مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

قلبببببب

قلبببببب

وصف

سهم هرکس از هستی به وسعت قلب مهربان و پاک اوست ، بی شک تمام هستی سهم توست …❤️♥️