متن نگار

متن نگار

متن نگار

سنبل نقطه های متفاوت 😇