متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح گاهی وقتا آدم میکنه خُب هوس که بره..

طرح گاهی وقتا آدم میکنه خُب هوس که بره..

توضیحات

گاهی وقتا آدم میکنه خُب هوس کـِ بره

دلـمـ تنـگـ شدهـ برعکسـ دلتـ

تو چمیدونیـ چیـ گذشتهـ چند وقتهـ بِشـ

مگهـ نمیدونیـ نمیتونهـ از دستتـ بدهـ؟