مصمم النصوص

طرح گاهی وقتا آدم میکنه خُب هوس که بره..

طرح گاهی وقتا آدم میکنه خُب هوس که بره..

وصف

گاهی وقتا آدم میکنه خُب هوس کـِ بره

دلـمـ تنـگـ شدهـ برعکسـ دلتـ

تو چمیدونیـ چیـ گذشتهـ چند وقتهـ بِشـ

مگهـ نمیدونیـ نمیتونهـ از دستتـ بدهـ؟