متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز با دوست پریشانم و بی دوست پریشان