متن نگار

متن نگار

متن نگار

ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم