متن نگار

طرح‌لایه‌باز من دهان بستم توباقی را بخوان