متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز سرگشته چو پرگار همه عمر دویدیم