متن نگار

طرح‌لایه‌باز سرگشته چو پرگار همه عمر دویدیم