متن نگار

طرح‌لایه‌باز دل بر تو نهم که راحت جان منی