متن نگار

طرح‌لایه‌باز مراقبم که مبادا تهی شوم از تو