متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز چو در بستی به روی من