متن نگار

طرح لایه باز آغوش تو وا کن ای تنها پناه من برای محرم