متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز ن بسته کس ب من دل