متن نگار

طرح لایه باز به دریایی گرفتارشدم ک موجش عالمی دارد