مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

تایپوگرافی تولدت مبارک

تایپوگرافی تولدت مبارک

وصف

شامل 5 جمله تولدت مبارک،

تولدت مبارک

خواهریم تولدت مبارک

داداشیم تولدت مبارک

باباجونم تولد مبارک 

مامان جونم تولدت مبارک

از تمامیه تایپو گرافی ها هم رنگ سفید هست و هم مشکی!