متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح تو مرا جان و جهانی...