متن نگار

متن نگار

متن نگار

آنقدر سیر بخندی که نفهمی غم چیست!!!