متن نگار

متن نگار

متن نگار

آمد بهار جانها ای شاخ‌تر برقص آ