متن نگار

طرح‌لایه‌باز بغلم کن که هوا سرد تر از این نشود