متن نگار

طرح‌لایه‌باز ای کاش تورا باشد و مرا نباشد