متن نگار

طرح‌لایه‌باز من محالم تو به ممکن شدنم فکر نکن