متن نگار

طرح‌لایه‌باز هرگزم نقش تواز لوح دل و جان نرود