متن نگار

قلم فارسی مهر نستعلیق

قلم فارسی مهر نستعلیق

توضیحات

مهر نستعلیق وب قلم توسعه یافته است با توجه به نیازهای چاپ و نشر وب مدرن و برنامه های کاربردی همراه است ُ طراح قلم و calligrapher بین المللی اعطا شده از پاکستان است .