متن نگار

قلم منادی

قلم منادی

توضیحات

قلممنادی | Monadi Font قلمی نمایشی که در دسته بندی قلم های عربی رایگان فاقد حروف کچ پژ است که با زحمت بازسازی هاشم شهرزاد بهینه سازی و حروف فارسی اضافه شده اند.