متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز کاش اندوه مرا می چیدی