متن نگار

طرح‌لایه‌باز نیست مارا هوس زلف پریشان کسی