متن نگار

طرح‌لایه‌باز همه بر سر زبانند و تو درمیان جانی