متن نگار

طرح‌لایه‌باز سایه ی تو ام به هر کجا که روی