متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز جان فدای یار دل رنجان من