توضیحات

طراح لایه باز دلدار که بیتی از اشعار حافظ است

دیراست که دلدار پیامی نفرستاد

ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

2592

4.3