متن نگار

طرح لایه‌باز بیم‌فروریختن

طرح لایه‌باز بیم‌فروریختن

توضیحات

طرح لایه باز بیم فروریختن

بیتی از اشعار آقای فاضل نظری

بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست