متن نگار

طرح لایه‌باز دلستان

طرح لایه‌باز دلستان

توضیحات

طراح لایه باز دلستان که بیتی از اشعار حافظ است

undefined طرح لایه‌باز دلستان undefined

با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم

یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد