مصمم النصوص

تقدیر از طراحان برتر جامدادی سال 1399

14 مارس 2021 10:25 صباحا

تقدیر از طراحان برتر جامدادی سال 1399

از برترین طراحان جامدادی در سال ۱۳۹۹ تقدیر شد.

با نزدیک شدن به نوروز ۱۴۰۰ برترین طراحان جامدادی سال ۱۳۹۹ مشخص شده و از ایشان تقدیر به عمل آمد.

لیست نفرات برتر به شرح زیر است:

1️⃣ خانم مهتا فریاد 🥇
خانم مهتا فریاد | نفرات برتر جامدادی متن نگار
‌تعداد دانلود یکتا: +250,000
همه دانلود‌ها: +300,000
میانگین امتیاز: 4.7

2️⃣ آقای حمیدرضا باجلانی 🥈
آقای حمیدرضا باجلانی | برترین طراحان جامدادی متن نگار
تعداد دانلود یکتا: +150,000
همه دانلود‌ها: +180,000
میانگین امتیاز: 4.6

3️⃣ آقای عارف پورعابدی 🥉
آقای عارف پورعابدی  | برترین طراحان جامدادی متن نگار
تعداد دانلود یکتا: +150,000
همه دانلود‌ها: +170,000
میانگین امتیاز: 4.6


4️⃣ آقای ابوالفضل محی‌الدینی
آقای ابوالفضل محی‌الدینی  | برترین طراحان جامدادی متن نگار
تعداد دانلود یکتا: +100,000
همه دانلود‌ها: +120,000
میانگین امتیاز: 4.6

5️⃣ irfont.irوبسایت irfont.ir  | برترین طراحان جامدادی متن نگار

تعداد دانلود یکتا: +100,000
همه دانلود‌ها: +110,000
میانگین امتیاز: 4.7

6️⃣ آقای امیررضا سلیمی
آقای امیررضا سلیمی  | برترین طراحان جامدادی متن نگار
تعداد دانلود یکتا: +750,000
همه دانلود‌ها: +80,000
میانگین امتیاز: 4.6

7️⃣ آقای مهدی یایچی
آقای مهدی یایچی  | برترین طراحان جامدادی متن نگار
تعداد دانلود یکتا: +60,000
همه دانلود‌ها: +60,000
میانگین امتیاز: 4.6

8️⃣ خانم مرضیه طاهرپور
خانم مرضیه طاهرپور  | برترین طراحان جامدادی متن نگار
تعداد دانلود یکتا: +50,000
همه دانلود‌ها: +55,000
میانگین امتیاز: 4.7

9️⃣ خانم فاطمه داستان‌پورخانم فاطمه داستان‌پور  | برترین طراحان جامدادی متن نگار

تعداد دانلود یکتا: +45,000
همه دانلود‌ها: +45,000
میانگین امتیاز: 4.6

🔟 خانم دریا ابراهیمیخانم دریا ابراهیمی  | برترین طراحان جامدادی متن نگار

تعداد دانلود یکتا: +40,000
همه دانلود‌ها: +40,000
میانگین امتیاز: 4.7

#متن_نگار #جامدادی

متن‌نگار | خلاقیت∞ | @matnnegar