متن نگار

متن نگار

متن نگار

{عَلی اِبْنِ جَعْفَر} (سید علی اکبر هاشمی نسب) ‌‌‌