متن نگار

فونت فارسی شده میزان

فونت فارسی شده میزان

توضیحات

میزان واژه عربی برای تعادل است و بر اساس نام اصلی این مفهوم ، این متن به عنوان تعادل سنت و مدرنیته ، آشنایی و نوآوری ، یکپارچگی و شخصیت قوی ، مدیتیشن و ظرافت معناست.