متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز راه را گم کرده امشب این دلم