متن نگار

طرح‌لایه‌باز هرگز نکشم منت مهتاب جهان را