متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز یک بار گریه کرد