متن نگار

طرح‌لایه‌باز این خونه بی صدات زندون حسرته