متن نگار

امضای رهبری

امضای رهبری

توضیحات

امضای رهبری بصورت png جهت استفاده در طرح‌های زیباتون ♥️🍃