متن نگار

مجموع برچسب کادر خاتم ۲

مجموع برچسب کادر خاتم ۲

توضیحات

به مناسبت عید سعید غدیر بجای ۱۱ کادر 

این پک شامل ۱۶ کادر خاتم و ۹ اشکال تزئینی میباشد😍💙